opc_loader
Print deze pagina:

1 Koper:
Onder koper wordt verstaan de koper, opdrachtgever en iedere afnemer die aan ScooterProf een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

2 Toepassing:
1. Van toepassing zijn deze algemene leveringsvoorwaarden op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ScooterProf gesloten overeenkomsten.
2. De tussen ScooterProf en de koper gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. 
3. Zodra de koopovereenkomst is gesloten gaat de koper accoord met de algemene voorwaarden.


3 Overeenkomst:Een tussen partijen gesloten overeenkomst komt schriftelijk tot stand, danwel doordat ScooterProf met uitvoeringshandelingen is begonnen.

4 Betalingen:
1. Betalingen kunnen geschieden op de door ScooterProf aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via één van de financieringsmaatschappijen waarmee ScooterProf werkt.
2. Door het ondertekenen van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart de koper dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart koper dat de door hem/haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn.

5 Levering:
1. Levering geschiedt op het huisadres van koper. Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.
3. Als deugdelijk wordt de prestatie van ScooterProf in elk geval gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.
4. Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen.
5. ScooterProf is in geval van reclame slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijk geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

6. Indien u niet aanwezig bent op het moment van levering dient u een nieuwe afspraak te maken. Voor het opnieuw leveren van uw scooter worden €65,- extra in rekening gebracht.

7. Bij aflevering van de scooter verklaart de klant de scooter in goede staat te hebben  ontvangen, zonder enig defect of transportschade.

6 Garantie:
De garantie die op de door ScooterProf geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. ScooterProf accepteert de voorwaarden van de fabrikant en werkt volgens deze voorwaarden.
Bij de garantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. De garantie is afhankelijk van de fabrikant. Arbeidskosten / uren  die gemaakt worden bij vervanging en reparatie vallen niet binnen deze garantie. Binnen de garantieperiode worden defecte onderdelen gratis geleverd. Eventuele verzendkosten worden wel doorberekend.
De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de voertuigen geheel voor eigen rekening terug naar ScooterProf. Wij halen geen herstellingen of defecte voertuigen op zonder meerkosten. Bent u niet in staat om zelf uw voertuig te brengen dan kunt u gebruik maken van onze ophaal en bezorg service.
De voorrijkosten zijn dus niet inbegrepen in de garantie. De koper kan wel gebruik maken van onze service maar dient dan wel de voorrijkosten te betalen.
Per scooterfabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

Onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd
Onderhoud niet door een erkende merkdealer uitgevoerd
Het door derden sleutelen aan de scooter, zijnde een niet erkende dealer
Opvoeren van de scooter, op welke wijze dan ook
Het niet gebruiken van originele onderdelen
Schade door val, aanrijding of beschadiging

Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.
Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik.
De garantie heeft uitsluitend betrekking op het voertuig, niet op de accessoires zoals helm, topcase, alarm, batterijen, etc. Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die, naar oordeel van onze technische dienst, niet is terug te voeren op materiaal- of fabricagefout.
Onderhoud aan voertuigen is voor rekening van de klant en valt niet onder garantie.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is het noodzakelijk dat het voertuig op de in de handleiding genoemde momenten voorzien wordt van servicebeurten door een erkende specialist.

 

6.1 Aanvulende garantie voorwaarden Chinese 4 takt scooters (kopjes Retro Scooters & Baotian)

1. Op alle Chinese retro & baotian scooters zit standaard 3 maanden fabrieksgarantie op het motorblok en het frame, met een maximum van 3000 kilometer, tenzij anders overeengekomen. Een afwijkende garantieperiode zal te allen tijden worden aangegeven op het originele aankoopbewijs.

2. Arbeidskosten / uren  die gemaakt worden bij vervanging en reparatie vallen niet binnen deze garantieBinnen de garantieperiode worden defecte onderdelen gratis geleverd. Eventuele verzendkosten worden wel doorberekend.

3. Alle onderhouds beurten dienen in het onderhoudsboekje ingevuld en afgestempeld te worden door een erkend dealer, zo niet vervalt elke vorm van garantie.7. Aansprakelijkheid:
1. ScooterProf is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.
2. ScooterProf is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.
3. Koper dient ten alle tijden de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.
4. Koper is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.
5. ScooterProf is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

8. Overmacht:
ScooterProf is in geval van overmacht bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. Indien er voor de reparatie van de scooter geen onderdelen leverbaar zijn door fabrikant of importeur vervalt het recht op een eventuele vervangende scooter.

 

9. Annuleringsrecht:

Na het kopen van een scooter bij ScooterProf bent u accoord gegaan met de algemene voorwaarden. Als u na de bestelling de koop wilt annuleren kunt u dit binnen 2 dagen via de mail kenbaar maken. Omdat er al kosten door ScooterProf zijn gemaakt zoals kentekenpapieren, kentekenplaatje en administratiekosten dienen wij hier annuleringskosten voor in rekening te brengen te weten 15% van het aankoop bedrag.  Het bedrag wat u al betaald heeft wordt minus de annuleringskosten gecrediteerd.

10.Helm:
1. De door ScooterProf geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijke veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.
2. Hoewel het dragen van de door ScooterProf geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. ScooterProf sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

11. Lease:
1. De door ScooterProf en de financieringsmaatschappij aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm. Bij deze leasevorm is koper direct bij aflevering eigenaar van de geleverde zaak en ook als zodanig aanspreekbaar.
2. Betalingen aan door de financieringsmaatschappij verstrekte financieringen of leaseconstructies dienen ten alle tijden aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij.
3. Alle gehanteerde leaseprijzen zijn inclusief alle kosten betreffende door ScooterProf verrichte administratieve verwerking, aanvraagbehandeling en alle werkzaamheden die door ScooterProf worden uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van koper of potentiële koper.

12. Toetsing en registratie BKR:
Elke lease-aanvraag wordt getoetst bij BKR te Tiel. Ook vindt een registratie plaats bij BKR te Tiel. Elke lease-aanvraag wordt daarnaast via het interne systeem van de financieringsmaatschappij beoordeeld. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

13. Service / Onderhoud :
1. Door ScooterProf worden eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak ter adresse van ScooterProf uitgevoerd.
2. Wanneer koper recht heeft op fabrieksgarantie worden alleen onderdelen vergoed. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper. Garantie en reparatie werkzaamheden worden altijd pas dan uitgevoerd nadat de koper hiervoor accoord heeft gegeven. Opgevoerde of technisch veranderde scooters worden niet gerepareerd.

14. Schade:
Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val is altijd voor rekening van koper.

15. Rijklaar maken:
Elke door ScooterProf afgeleverde scooter wordt door ScooterProf rijklaar gemaakt, uitvoerig getest op functionering en proef gereden.

16. Controle op functionering en veiligheid:
Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. ScooterProf wijst elke verantwoording in deze dan ook af. Ook dient de berijder het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan dit valt niet onder de garantie.

17. Nietigheid:
Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

18. Geschillen:
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Tilburg, onverminderd het recht van ScooterProf om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

 

19. scooter waspik , scooter waalwijk , scooter drunen , scootervlijmen , scooter 's gravenmoer , scooter kaatsheuvel , scooter sprang capelle , scooter dongen , scooter oosterhout , scooter oosteind , scooter rijen   scooter gilze  scooter raamsdonk  scooter raamsdonksveer , scooter made , scooter hank,scooter dussen , scooter gorinchem , scooter arkel , scooter breda , scooter bavel , scooter loon op zand , scooter tilburg , scooter berkel enschot , scooter  udenhout , scooter oisterwijk scooter inkoop , scooter verkoop  Berkel-Enschot, Lage Zwaluwe, Biezenmortel, Loon op Zand, Boxtel, Made, Breda, Moergestel, Cromvoirt, Nieuwendijk, Chaam, Nieuwkuijk, de Moer, Oisterwijk, den Hout, Oosteind, Dongen, Oosterhout, Drimmelen, Raamsdonk, Drunen, Raamsdonksveer, Dussen, Riel, Elshout, Rijen, Geertruidenberg, s’Gravenmoer, Gilze, ’s Hertogenbosch, Goirle, Sprang-Capelle, Haaren, Terheijden, Haarsteeg, Tilburg, Hank, Udenhout, Helvoirt, Veen, Heusden, Vlijmen, Hilvarenbeek, Waalwijk, Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Kaatsheuvel, Waspik, Klein-Dongen, Wijk en Aalburg